گرجستان (تفلیس)

ویژه نوروز 99

شروع قیمت از:

3.270.000 تومان

مقصد تور:

تفلیس

تاریخ تور:

نوروز 99

مدت تور:

3 شب 4 شب و 7 شب

هواپیمایی:

هواپیما

مسیر سفر:

تهران

تفلیس

تهران

قیمتهای تور:

هتل
درجه
مدت
هر نفر در اتاق 2 تخته
هر نفر در اتاق 1 تخته
کودک 6تا12 با تخت
کودک 2 تا 6 بدون تخت
EURASIA/LIKE/TIPSY
⭐⭐⭐
3 شب
3.270.000 تومان
3.540.000 تومان
3.225.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐
4 شب
3.360.000 تومان
3.720.000 تومان
3.300.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐
7 شب
3.630.000 تومان
4.260.000 تومان
3.525.000 تومان
3.100.000 تومان
ELEGANCE DALIDA / MKM
⭐⭐⭐
3 شب
3.315.000 تومان
3.630.000 تومان
3.270.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐
4 شب
3.420.000 تومان
3.840.000 تومان
3.360.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐
7 شب
3.735.000 تومان
4.470.000 تومان
3.630.000 تومان
3.100.000 تومان
SKY GEORGIA / GRAND GMP / NEW STAR
⭐⭐⭐⭐
3 شب
3.585.000 تومان
4.170.000 تومان
3.450.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
4 شب
3.780.000 تومان
3.560.000 تومان
3.600.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
7 شب
4.365.000 تومان
5.730.000 تومان
4.050.000 تومان
3.100.000 تومان
DOLABAURI AVENUE
⭐⭐⭐⭐
3 شب
4.080.000 تومان
5.160.000 تومان
3.450.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
4 شب
4.440.000 تومان
5.880.000 تومان
3.600.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
7 شب
5.520.000 تومان
8.040.000 تومان
4.050.000 تومان
3.100.000 تومان
CITY CENTER / LM CLUB CRULSE
⭐⭐⭐⭐
3 شب
4.260.000 تومان
5.475.000 تومان
4.125.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
4 شب
4.680.000 تومان
6.300.000 تومان
4.500.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
7 شب
5.940.000 تومان
8.775.000 تومان
5.625.000 تومان
3.100.000 تومان
TIMBER / DIAMOND
⭐⭐⭐⭐
3 شب
4.350.000 تومان
5.475.000 تومان
3.810.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
4 شب
4.800.000 تومان
6.300.000 تومان
4.080.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐
7 شب
6.150.000 تومان
8.775.000 تومان
4.890.000 تومان
3.100.000 تومان
BILTMORE
⭐⭐⭐⭐⭐
3 شب
6.600.000 تومان
10.200.000 تومان
6.150.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐⭐
4 شب
7.800.000 تومان
12.600.000 تومان
7.200.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐⭐
7 شب
11.400.000 تومان
19.800.000 تومان
10.350.000 تومان
3.100.000 تومان
RADISSON / WYNDHAM
⭐⭐⭐⭐⭐
3 شب
7.185.000 تومان
10.425.000 تومان
5.925.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐⭐
4 شب
8.580.000 تومان
12.900.000 تومان
6.900.000 تومان
3.100.000 تومان
⭐⭐⭐⭐⭐
7 شب
12.765.000 تومان
20.325.000 تومان
9.825.000 تومان
3.100.000 تومان

تور های مرتبط

تور ویژه نوروزی
28 اسفند 3 اسفند 7 اسفند
تور ویژه نوروزی
نوروز 99
3.395.000 تومان
تور ویژه نوروزی
بستن منو